Fundacja „Militarny Instytut Historyczny

powstała w celu propagowania Historii Oręża Polskiego, promocji Obronności i Narodowych Sił Rezerwowych, wspierania i promocji idei wolontariatu oraz edukacji obywatelskiej.

Utworzenie fundacji było konsekwencją wieloletnich działań , aktywności , animacji, tworzenia projektów społeczno-kulturalnych a także pracy w innych organizacjach.

 

 

Poprzez „Żywe lekcje historii” kształtujemy postawy patriotyczne i prowadzimy aktywną działalność .

Popularyzujemy oraz ułatwiamy społeczeństwu dostęp do wiedzy historycznej, wojskowej oraz edukacyjnej. Promujemy region i jego walory edukacyjne, kulturalne , turystyczne oraz sportowe. 

 

Do zadań Fundacji należą również: upowszechnianie literatury z tego zakresu, wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w tym w szczególności dotyczących edukacji historycznej i wojskowej.

Popularyzowanie wartości patriotycznych oraz wspierania dziedzictwa narodowego jak również organizacja imprez w miejscach zapomnianych bitew i wydarzeń z udziałem Żołnierza Polskiego.

 

Od momentu powstania organizujemy i prowadzimy działania zajmujące się szerzeniem i promocją zainteresowań militarno-kolekcjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania techniki wojskowej.

 

Wspieramy i organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz organizujemy przedsięwzięcia promując zdrowie oraz aktywność fizyczną.

Fundacja również realizuje wiele działań ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych.

 

Współpracujemy z uczelniami i szkołami  , muzeami oraz organizacjami i stowarzyszeniami które wspólnie mogą realizować działania statutowe fundacji. 

 

Przedsiębiorstwo społeczne MILITARNY INSTYTUT HISTORYCZNY utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie,

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

 

 

 

Prezes Fundacji

Patrycja Wojtak